مشخصات فردی و زندگینامه
نام:سید مجاهد حسین
نام خانوادگی:نقوی
پست الکترونیک:mujahid1512@gmail.com
آدرس وب سایت:http://mujahid1512.blogfa.com
نخصص ها:فقه و اصول ، ارتباطات ، تبلیغ