سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
روابط بین الملل آستان قدس رضوی 
بخش اردو 
 
ادامه دارد 
مبلغ. محقق.مدرس